Динамичен контролер за отоплителни системи

580.00 лв.

Описание на продукта:

Предназначение:

Настоящият контролер за системи с централно отопление е особено подходящ за фамилни къщи, малки и средни обекти. Осигурява желания топлинен комфорт, като едновременно с това понижава потреблението на топлинна енергия. Функционалното му устройство позволява той да бъде използван за управление на котли, работещи с газ, течно и твърдо гориво, както и за потребление на топлинна енергия от акумулационни резервоари или централни източници.

Технически данни:
 • Възможност да контролира работата на отоплителни системи работещи съвместно с котли на твърдо, течно или газообразно гориво.
 • Следи температурата на водата в четери точки: изходяща котелна вода, възвратна котелна вода, отоплителна вода след смесителен вентил и датчик за температура на бойлера.
 • Следи температурата на външния въздух.
 • Следи температурата на въздуха в отопляваните помещения чрез стаен термостат с контактен изход.
 • Спира котела по сигнал от вграден котелен работен термостат при превишаване на максималната работна температура (+75 °)-(+90 °С).
 • Отваря смесителния вентил, включва циркулационната помпа и изключва котела, ако температурата на изходната котелна вода превиши настроената гранична стойност (+95 °C)-(+105 °C).
 • Затваря смесителния вентил и принудително включва котела (само в зимен режим) при температура на възвратната вода в котела, по-ниска от настроената стойност (+45 °C)-(+65 °С).
 • Отваря смесителния вентил и принудително включва котела при наднормено охлаждане на отоплителната вода (след смесителния вентил). Прагът на задействане се изменя автоматично според външната температура, от присъединен външен датчик А. Ако не е монтиран стаен термостат, тази функция може да се използва за централно еквитермично регулиране на температурата на общата отоплителна вода в многоконтурни системи и в големи обекти.
 • Защита от замръзване на цялата отоплителна система.
 • Принудително затваря смесителния вентил при загряване на отоплителната вода над +50 °С в системите с подово отопление и монтиран стаен термостат, независимо от текущата команда на последния. В системите без подово отопление и в големи многоконтурни обекти без стаен термостат тази функция може да бъде подтисната.
 • Управлява смесителния вентил според поведението на стайния термостат.
 • Осигурява загряване на БГВ в зимен и летен режим според термостата за БГВ или превключващия часовник.
 • Подготовката на БГВ става по две стратегии: едновременно с отопляването на обекта и с по-висок приоритет с прекъсване отопляването на обекта. Изборът на стратегия може да се осъществи от потребителя.
 • Управлява помпа, моторна задвижка или магнетвентил в контура за загряване на БГВ.
 • Автоматично преминава в летен режим, ако стайният термостат или датчика за температурата на отоплителната вода не подаде команда за включване за време 48 (36, 24 или 12) часа от последната такава.
 • Летен режим се отличава с това, че котелът не може да се включи при температура на възвратната вода, по-ниска от настроената (+45 °C)-(+65 °С).
 • Периодично развъртане на циркулационната помпа в отоплителния кръг и смесителния вентил в летен режим за предотвратяване на блокирането им при продължителен престой.
 • Автоматично преминава в зимен режим при команда от стаен термостат или датчик за температурата на отоплителната вода.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

Ръководство за потребителя